इयत्ता - दहावी, विषय

इयत्ता 10वी
विषय
अ.क्रं.
विषयाचे नाव
लिंक
1
मराठी  
2
हिंदी
क्लिक करा
3
ENGLISH
क्लिक करा
4
गणित भाग -१  
क्लिक करा
5
MATHS PART - 1  
क्लिक करा
6
गणित भाग -2  
क्लिक करा
7
MATHS PART - 2  
क्लिक करा
8
विज्ञान व  तंत्रज्ञान
क्लिक करा
9
SCIENCECE AND TECHNOLGY
क्लिक करा
10
इतिहास
क्लिक करा
11
राज्यशास्र
क्लिक करा
12
भूगोल
क्लिक करा

Post a Comment