पुनर्रचित सेतु अभ्यास Setu abhyas 2022-23, इयत्ता 8 वी

 सेतू अभ्यास  ३० दिवसांचा

(Bridge Course)

सेतू अभ्यास Setu abhyas   दिवसनिहाय कृतीपत्रिका worksheets मिळविण्यासाठी  त्या वर्गाच्या समोरच्या बटनवर क्लिक करून प्रत्येक दिवसाचा सेतु अभ्यास Setu abhyas  डाऊनलोड करू  शकता. 
 सेतू अभ्यास Setu abhyas 2022-23  

इयत्तानिहाय मिळवा  pdf download

दैनंदिन सेतु अभ्यास Setu abhyas  pdf download

इयत्ता 8 वी 

अ.क्र

दिवस

क्लिक करा  

 

पूर्व चाचणी

Download

1

दिवस 1

Download

2

दिवस 2

Download

3

दिवस 3

Download

4

दिवस 4

Download

5

दिवस 5

Download

6

दिवस 6

Download

7

दिवस 7

Download

8

दिवस 8

Download

9

दिवस 9

Download

10

दिवस 10

Download

11

दिवस 11

Download

12

दिवस 12

Download

13

दिवस 13

Download

14

दिवस 14

Download

15

दिवस 15

Download

16

दिवस 16

Download

17

दिवस 17

Download

18

दिवस 18

Download

19

दिवस 19

Download

20

दिवस 20

Download

21

दिवस 21

Download

22

दिवस 22

Download

23

दिवस 23

Download

24

दिवस 24

Download

25

दिवस 25

Download

26

दिवस 26

Download

27

दिवस 27

Download

28

दिवस 28

Download

29

दिवस 29

Download

30

दिवस 30

Download

उत्तर  चाचणी

Download


 सेतू अभ्यास Setu abhyas 2022-23

चाचणी  इयत्तानिहाय  गुणसंकलन तक्ते  pdf download

अ.क्र

इयत्ता

पूर्वचाचणी

उत्तर चाचणी

2

इयत्ता २ री

Download

Download

3

इयत्ता ३ री

Download

Download

4

इयत्ता ४ थी

Download

Download

5

इयत्ता ५ वी

Download

Download

6

इयत्ता ६ वी

Download

Download

7

इयत्ता ७ वी

Download

Download

8

इयत्ता ८ वी

Download

Download

9

इयत्ता ९ वी

Download

Download

10

इयत्ता १० वी

Download

Download

 

Post a Comment