इयत्ता - दहावी , मराठी


इयत्ता 10वी
विषय – मराठी
अ.क्रं.
पाठाचे नाव
लिंक
1
बोलतो मराठी…1
2
बोलतो मराठी…2
3
आजी  : कुटुंबाचं आगळ  
4
उत्तमलक्षण
5
वसंत हृदय चैत्र
6
वस्तू
7
गवताचे पाते
8
वाट पाहताना
9
आश्वासक चित्र
10
आप्पांचे पत्र
*
भाषाभ्यास - समास

1 Comments

Post a Comment