Showing posts with the label स्वाध्याय

इयत्ता आठवी , इतिहास , २ .युरोप आणि भारत

प्रश्न १ .दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा . १) इ…

इयत्ता आठवी , इतिहास , ५ .सामाजिक व धार्मिक प्रबोधन

प्रश्न १ .दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा . १)रामक…

Load More That is All